• Ołówek

OPIS USŁUG

KSIĘGI RACHUNKOWE – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ 

 • prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • przygotowujemy roczne sprawozdania finansowe ,
 • sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • przygotowujemy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
 • generujemy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
 • dostarczamy deklaracje do stosownych organów w ustawowych terminach,
 • tworzymy raporty dla organów statystycznych oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

 

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR), RYCZAŁT I KARTA PODATKOWA

 

 • księgowość prowadzimy na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
 • sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia  działalności gospodarczej,
 • przygotowujemy miesięczne lub kwartalne zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
 • przygotowujemy rozliczenia roczne;
 • dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
 • sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

 

Na życzenie Klienta za stosownym pełnomocnictwem reprezentujemy podmiot w trakcie kontroli skarbowych i czynności sprawdzających.